نوشته‌ها

کاج تهران ارزان

کاج تهران

عرضه کاج تهران

صادرات کاج تهران

عرضه کاج تهران

پرورش کاج تهران

فروش کاج تهران

کاج تهران گونه ای همیشه سبز-کاج تهران ارزان
از جنس Pinus در خانواده Pinaceae بومی ایران ، افغانستان، پاکستان و روسیه است که سریع الرشد بوده و به ارتفاع ۳۰ تا ۵۰ فوت میرسد
برگهای آن سوزنی و بلندتر از گونه P. halepensis است. گلهای این گیاه مشخص نیست و میوه های مخروطی آن 7-6 اینچ طول دارد.
کاج تهران در دامنه وسیعی از خاکهای مناسب رشد می کند. در خاکهایی با زهکش مناسب رشد خوبی دارد

و ریشه انها سالم رشد میکنند امروزه در تولید و فروش  عمده و ارزان کاج تهران پیشگام هستیم.
کاج تهران به آفتاب کامل نیاز دارد.
میزان آبیاری تعیین کننده میزان رشد است ولی به طور کلی بهتر است آبیاری کم ولی به
مقدار زیاد باشد.سالانه صادرات کاج تهران به کشوره ای آسیای میانه میباشد.
ظرفيت نگهداري آب توسط پوست درختان کاج تهران جهت درک فرآيندهاي تاج بارش و ساقاب در اکوسيستم هاي جنگلي
ضروري است. تحقيق حاضر با هدف اندازه گيري ظرفيت نگهداري آب

توسط پوست کاج تهران 40 (Pinus eldarica) ساله با
ميانگين قطر 25 سانتيمتر صورت گرفت. براي اين منظور 22 نمونه پوست براي مدت 1 ماه در هواي آزاد خشک شدند. سپس
نمونه ها در آزمايشگاه به مدت بيش از 72 ساعت کاملا در آب غوطه ور شدند.

(طي اين مدت، تا 24 ساعت اول، هر8 ساعت و
سپس هر 24 ساعت) نمونه ها وزن شدند.
جهت تعيين وزن خشک، نمونه هاي پوست بيرون از آب قرار گرفتند و درصد از دست
دادن آب نمونه ها بعد از 1، 2، 3 و 24 ساعت، با مقايسه وزن مرطوب آن ها، اندازه گيري شد. اندازه آب جذب شده توسط
پوست گونه کاج تهران حدود 0.337 گرم بر سانتيمتر مکعب برآورد شد که از اين مقدار، حدود 68 درصد آب،
مرکز فروش انواع کاج تهران در مجموعه تولیدی ما میباشد.