انواع گلهای فصلی

___________                                            __________

داوودی

___________________________________________

گل کلم

___________________________________________

بنفشه فرنگی

___________________________________________

پامچال

___________________________________________

ابری نقره ای

___________________________________________

گازانیا

___________________________________________

همیشه بهار

___________________________________________

مینا چمنی

___________________________________________

گل جعفری

___________________________________________

اختر

___________________________________________

تاج خروس

___________________________________________

میمون

__________________________________________