دیفن

ایسکاندیس

کروتن

شفلرا =سبز .ابلق

کاج مطبق

بنجامین

یوکا

سرخس

آخیس

آمستر

گندمی

کامکوات

سیکاس

دراسینا

آگلونما خارجی

آگلونما معمولی

آگلونما فرانسوی

شومادرا

اریکا

پتوس آویز

سینگینیوم

پاندانوس

قاشقی

پپرومیا

شمعدانی

گل قهر

فتونیا

بنفشه آفریقایی

سیکلمه

اپیشن

ژربرا

ساکولنت