انواع نهال

________                                               ________

هلو انجیری

__________________________________________

هلو آلوورتا

__________________________________________
انواع گردو

__________________________________________
انواع زردآلو

__________________________________________
انواع گلابی

___________________________________________
انواع سیب

___________________________________________
انواع خرمالو

___________________________________________
شاه توت

________________________________

توت هرات

___________________________________________

توت مجنون

________________________________

 توت کاکوزا

________________________________

توت نرک

___________________________________________

انواع انجیر

___________________________________________
انواع انگور

___________________________________________

تبریزی 

________________________________
چنار

___________________________________________
سپیدار

____________________________________________
صنوبر

____________________________________________
کبوته

____________________________________________
زبان گنجشک

____________________________________________
افرا

____________________________________________
اقاقیا

____________________________________________
نارون

____________________________________________

گیلاس

________________________________
گوجه سبز

___________________________________________
گوجه برقانی

___________________________________________