انواع گونه های گل و گیاه و درختچه

______                                                                ______
انواع شمشاد

___________________________________________
شمشاد ترون

___________________________________________
زنبق

___________________________________________
به ژاپونی

___________________________________________

انواع خرزهره

___________________________________________

رزماری

___________________________________________

لاوان

___________________________________________

بومادران

___________________________________________

سروناز

___________________________________________
دوتسیا

____________________________________________
اسپیره

___________________________________________
مروارید

___________________________________________
زرشک زینتی

___________________________________________
زرشک سبز

___________________________________________
یاس سفید

___________________________________________
یاس دم موشی

___________________________________________
شیر خشت رونده

___________________________________________
مورد زینتی و خزنده

___________________________________________
مورد پاچراغی

___________________________________________
یاس هلندی

___________________________________________
لاوسون طلایی

___________________________________________
رز هفت رنگ

___________________________________________
نسترن سفید

___________________________________________
رز مینیاتوری ایرانی

___________________________________________
رز مینیاتور ساناز

___________________________________________
انواع رز پیوندی

___________________________________________
انواع لکستروم

___________________________________________
انواع افرا پیوندی

___________________________________________
لیزوماخیا

___________________________________________
فرانکینیا

___________________________________________
انوع سدوم

___________________________________________
فالاریس

__________________________________________
ناز کلاغی- ناز گوشتی- ناز لشو

__________________________________________
انواع توت فرنگی

__________________________________________
پاپیتال برگ درشت

__________________________________________