انواع کود و خاک

__________                                                   ________

کود حیوانی

__________________________________________

 کوکوبیت

__________________________________________

کمپوست گیاهی

__________________________________________

کمپوست قارچ دکمه ای

__________________________________________

خاک و برگ

__________________________________________

کود ورمی

__________________________________________

خاک باغچه

__________________________________________

خاک رس

مخصوص چمنکاری

__________________________________________

پرلیت

___________________________________________

خاک مخصوص گلهای آپارتمانی

و بونسای_کاکتوس